" اِحسـ ـ ـ ـ ـاس " را فـَلـَـک نــکنیم


این طفل مَعـصـوم که چه میداند


" مَـنـطـق " چیست ...